<< หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์


  ขอเชิญบุคลากรสังกัด สนอ.วข.ภูเก็ต ส่งโครงการนวัตกรรมไอที ปี2


โครงการ Information Technology Innovation Development, PSU Phuket Campus (ITID) ปีงบประมาณ 2558

       ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รองรับการเป็นวิทยาเขตนานาชาติ

       เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต จึงจัดทำโครงการ Information Technology Innovation Development, PSU Phuket Campus (ITID) ขึ้นในปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับตนเองและหน่วยงาน ในรูปแบบของการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนางาน ซึ่งเป็นลักษณะการจัดระบบการทำงานของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประกอบด้วย 3 กอง 2 ศูนย์ และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติอันดามัน (AICAS) ให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มผลผลิตและ/หรือการบริการของหน่วยงาน

     ดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรมีโครงการ ITID ในปีงบประมาณ 2558

 

ITID

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เสนอโครงการต้องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต (3 กอง 2 ศูนย์) และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติอันดามัน (AICAS) โดยทีมทำโครงการต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมพัฒนา ซึ่งสามารถเป็นนักศึกษา บุคลากรภายใน หรือ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหากระบบงานไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบหรือข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ประเภทโครงการที่เปิดรับ

 • ประเภทโครงการทั่วไป ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับระบบที่มีอยู่
 • ประเภทโครงการจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้

โครงการจะได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาไม่เกิน 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโครงการ และประโยชน์/ผลกระทบต่อหน่วยงาน โดยมีค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 10% ของมูลค่าโครงการ

ระยะเวลาและกำหนดการดำเนินการ

โครงการ ITID มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 15 เดือน ระหว่างตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2558 โดยมีกำหนดการดังนี้

 1. ศูนย์การเรียนรู้ประชาสัมพันธ์โครงการ ภายในกลางเดือนตุลาคม 2557
 2. ศูนย์การเรียนรู้เปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจเสนอโครงการหารือกับเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวซ้ำซ้อนกับที่มีใช้งานในมหาวิทยาลัยหรือไม่ และหารือกับทีมงานผู้ร่วมโครงการ ก่อนส่งข้อเสนอโครงการ
 3. คณะกรรมการ ITID พิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายในเดือนธันวาคม 2557
 4. หัวหน้าโครงการที่ยื่นข้อเสนอโครงการและได้รับการพิจารณา เซ็นสัญญา และรับเงินสนับสนุน 10% ของมูลค่าโครงการ
 5. หัวหน้าโครงการดำเนินการพัฒนาโครงการ
 6. หัวหน้าโครงการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ครั้งแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 7. หัวหน้าโครงการรับมอบระบบและรายงานผลการดำเนินโครงการ ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 พร้อมรับเงินสนับสนุน 80% ของมูลค่าโครงการ
 8. หัวหน้าโครงการปิดโครงการพร้อมสรุปผลการดูแลบำรุงรักษาระบบ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 และรับเงินสนับสนุนในส่วนที่เหลือ 10%
 9. หัวหน้าโครงการนำเสนอและประกวดผลงานในเวทีสาธารณะ ภายในเดือนธันวาคม 2558

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ส่วนของโครงการ
ส่วนของทีมพัฒนาระบบ

เงินรางวัลโครงการ

ประเภทโครงการทั่วไป
ประเภท/จำนวน รางวัล เงินรางวัล
ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
ดีมาก จำนวน 1 รางวัล 4,000 บาท
ดี จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท
ชมเชย ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องผ่านเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนด 1,000 บาท
ประเภทโครงการจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้
ประเภท/จำนวน รางวัล เงินรางวัล
ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
ดีมาก จำนวน 1 รางวัล 4,000 บาท
ดี จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท
ชมเชย ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องผ่านเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนด 1,000 บาท

ติดต่อ

ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต โทร. 0-7627-6093, 0-7627-6033, 07627-6040, 088-824-8070

วันที่  :  3 ต.ค. 2557
เวลา : 15:40:13
 
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .