<< หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์


  ขอเชิญบุคลากรสังกัด สนอ.วข.ภูเก็ต ส่งโครงการนวัตกรรมไอที


โครงการ Information Technology Innovation Development,PSU Phuket Campus (ITID)

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้บุคลากรมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รองรับการเป็นวิทยาเขตนานาชาติ

เพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต จึงจัดทำโครงการ Information Technology Innovation Development, PSU Phuket Campus (ITID)ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับตนเองและหน่วยงาน ในรูปแบบของการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนางาน ซึ่งเป็นลักษณะการจัดระบบการทำงานของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประกอบด้วย 3 กอง 2 ศูนย์ ให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มผลผลิตและ/หรือการบริการของหน่วยงาน เป็นต้น

 

ITID

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เสนอโครงการต้องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต (3 กอง 2 ศูนย์) โดยทีมทำโครงการต้องประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมพัฒนา ซึ่งสามารถเป็นนักศึกษา บุคลากรภายใน หรือ บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ หากระบบงานไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบหรือข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ประเภทโครงการที่เปิดรับ

  • ประเภทโครงการทั่วไป ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับระบบที่มีอยู่
  • ประเภทโครงการจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้

โครงการจะได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาไม่เกิน 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโครงการ และประโยชน์/ผลกระทบต่อหน่วยงาน โดยมีค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 10% ของมูลค่าโครงการ

ระยะเวลาและกำหนดการดำเนินการ

โครงการ ITID มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 7 เดือน ระหว่าง มีนาคม – กันยายน 2557 โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. ศูนย์การเรียนรู้เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในเดือนมีนาคม 2557 ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจเสนอโครงการหารือกับเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวซ้ำซ้อนกับที่มีใช้งานในมหาวิทยาลัยหรือไม่ และหารือกับทีมงานผู้ร่วมโครงการ ก่อนส่งข้อเสนอโครงการ
  2. คณะกรรมการ ITID พิจารณาข้อเสนอโครงการ ภายในต้นเดือนเมษายน 2557
  3. หัวหน้าโครงการที่ยื่นข้อเสนอโครงการและได้รับการพิจารณา เซ็นสัญญา และรับเงินสนับสนุน 10% ของมูลค่าโครงการ
  4. หัวหน้าโครงการดำเนินการพัฒนาโครงการ
  5. หัวหน้าโครงการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ครั้งแรกภายในเดือน พฤษภาคม 2557
  6. หัวหน้าโครงการปิดโครงการพร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการภายในเดือนสิงหาคม 2557 และรับเงินสนับสนุนในส่วนที่เหลือ
  7. นำเสนอและประกวดผลงานในเวทีสาธารณะ ภายในเดือนกันยายน 2557

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ส่วนของโครงการ
ส่วนของทีมพัฒนาระบบ

เงินรางวัลโครงการ

ประเภทโครงการทั่วไป
ประเภท/จำนวน รางวัล เงินรางวัล
ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
ดีมาก จำนวน 1 รางวัล 4,000 บาท
ดี จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท
ชมเชย ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องผ่านเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนด 1,000 บาท
ประเภทโครงการจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้
ประเภท/จำนวน รางวัล เงินรางวัล
ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท
ดีมาก จำนวน 1 รางวัล 4,000 บาท
ดี จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท
ชมเชย ไม่จำกัดจำนวน แต่ต้องผ่านเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำหนด 1,000 บาท

ติดต่อ

ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตภูเก็ต โทร. 0-7627-6093, 0-7627-6033, 07627-6040, 088-824-8070

วันที่  :  20 มี.ค. 2557
เวลา : 16:14:30
 
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .