<< หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Linux Mint: Dual-boot Linux Mint/Microsoft Windows and LibreOffice” จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใ


·       ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Linux Mint: Dual-boot Linux Mint/Microsoft Windows and LibreOffice” จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และศูนย์การเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1302 อาคารคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม http://ac-service.cc.psu.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=80&Itemid=72

วันที่  :  15 ต.ค. 2556
เวลา : 11:32:15
 
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .