<< หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์


  ศูนย์การเรียนรู้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110


 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) ได้ผ่านการรับรองความสามารถในกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 Basic VSE Profile ใบรับรองเลขที่ TH/IF29110/00039/2012 ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

 

มาตรฐาน ISO/IEC 29110 คือ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากลที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตและมีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ศักยภาพด้านมาตรฐานระดับสากลเป็นตัวนำและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อีกด้วย 

 

         หนังสือรับรอง

         แบบตอบรับใบรับรองและคู่มือการใช้ใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

 

วันที่  :  14 ก.พ. 2556
เวลา : 14:21:57
 
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .