หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
จัดการข้อมูลระบบ
 
 
 
  ขอเชิญบุคลากรสังกัด สนอ.วข.ภูเก็ต ส่งโครงการนวัตกรรมไอที ปี2  

  ขอเชิญบุคลากรสังกัด สนอ.วข.ภูเก็ต ส่งโครงการนวัตกรรมไอที  

  • ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชม บูธ opensource และสอบทักษะคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งจัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   

  • ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Linux Mint: Dual-boot Linux Mint/Microsoft Windows and LibreOffice” จัดโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใ  

  ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ หนังสือทำมือ (Handmade Books Project)  

  CINEMA ' CAMPUS พุธ นี้ (10 ก.ค. 2556) เสนอ พี่มากพระโขน  

  ประชาสัมพันธ์ เรื่องจดหมายขยะในเว็บเมล์  

  ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด  

  ห้องสมุด เปิดอบรมการสืบค้นจาก Web OPAC และฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  

  ห้องสมุด เปิดบริการจัดพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด  

 
Page: 1 [2] | Next   
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .