หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
จัดการข้อมูลระบบ
 
 
Untitled Document


งานห้องสมุด | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | งานโสตทัศนูปกรณ์

 
 
บริการต่างๆ ของงานห้องสมุด

การสมัครสมาชิกห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุด ผ่าน WebOPAC ที่ http://opac.phuket.psu.ac.th/Login.aspx?returnpath=/PatronInfo.aspx โดยใช้บัญชีรายชื่อและรหัสผ่านของ PSU Passport

กรณีไม่ทราบบัญชีรายชื่อและรหัสผ่านของ PSU Passport ของตนเอง
-   นักศึกษากรุณาติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-   บุคลากรกรุณาติดต่องานบริหารบุคคล

การยืมทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

-   บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้บัตรข้าราชการ /บัตรพนักงาน ที่งานบุคคลเป็นผู้ออกให้
-   นักศึกษาใช้บัตรนักศึกษาที่งานทะเบียนนักศึกษาเป็นผู้ออกให้

สิทธิในการยืม

หนังสือ
1. นักศึกษาปริญญาตรียืมได้ 5 เล่ม / 7วัน
2. นักศึกษาปริญญาโทยืมได้ 10 เล่ม / 14 วัน
3. อาจารย์ประจำยืมได้ 15 เล่ม / 30 วัน
4. อาจารย์พิเศษยืมได้ 10 เล่ม / 14 วัน
5. บุคลากรยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน
6. สมาชิกกลุ่ม Pulinet ยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน
7. สมาชิกระหว่างม.ราชภัฏภูเก็ตยืมได้ 5 เล่ม / 7 วัน

CD
1. นักศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโทยืมได้ 3 แผ่น / 7 วัน
2. อาจารย์ประจำ, อาจารย์พิเศษ ยืมได้ 3 แผ่น / 7 วัน
3. บุคลากรยืมได้ 3 แผ่น / 7 วัน
4. สมาชิกกลุ่ม Pulinet และสมาชิกระหว่างม.ราชภัฏภูเก็ต ไม่มีสิทธิ์ยืม

หนังสือสำรอง
สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิ์ยืมได้คนละไม่เกิน 3 เล่ม ห้ามซ้ำชื่อเรื่องเดียวกัน

ประเภทหนังสือที่งดยืม
1. หนังสืออ้างอิง
2. หนังสือพิมพ์
3. วารสาร
4. กฤตภาค
5. แผนที่

การสมัครสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

กรอกแบบฟอร์มพร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป ยื่นที่เคาน์เตอร์งานบริการ

หมายเหตุ : เมื่อเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กรุณาปฏิบัติตามกฏระเบียบของห้องสมุดฯอย่างเคร่งครัด

ยืมระหว่างห้องสมุด

ระหว่างวิทยาเขต
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. บรรณารักษ์ตรวจสอบรายการที่ผู้ใช้บริการต้องการ พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายและวันนัดมารับวัสดุที่ยืมระหว่างวิทยาเขต
3. ผู้ใช้บริการมารับวัสดุที่ยืมพร้อมจ่ายค่าบริการ
4. ผู้ใช้นำวัสดุที่ยืมมาคืน (กรณียืมตัวเล่มฉบับจริง) กรณีส่งคืนช้าปรับตามค่าปรับของห้องสมุดที่ยืม

ระหว่างมหาวิทยาลัย
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน
2. บรรณารักษ์ตรวจสอบรายการที่ผู้ใช้บริการต้องการ พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายและวันนัดมารับวัสดุที่ยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย
3. ผู้ใช้บริการมารับวัสดุที่ยืมพร้อมจ่ายค่าบริการ
4. ผู้ใช้บริการนำวัสดุที่ยืมมาคืน (กรณียืมตัวเล่มฉบับจริง) กรณีส่งคืนช้าปรับตามค่าปรับของห้องสมุดที่ยืม

ข้อมูลเพิ่มเติม : งานบริการ โทร 0 7627 6042 e-mail : library@phuket.psu.ac.th 
Top   
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .