หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
จัดการข้อมูลระบบ
 
 
 
 
 
งานห้องสมุด   |   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   |   งานโสตทัศนูปกรณ์
 
 
 
ชื่อ : นางสาวจรินทร์ หมั่นฝึกพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
ลักษณะงาน : หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้
E-mail : jarin.m(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6093


 
งานห้องสมุด   
ชื่อ : นายถาวร ปานขาว
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ ชำนาญการ
ลักษณะงาน : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานห้องสมุด
E-mail : thaworn.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6041
ชื่อ : นางกันทิมา เศรษฐพงศ์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
ลักษณะงาน : งานบริการ
E-mail : kantima.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6044
ชื่อ : นางภาวินี เสียงบัณฑิตกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ลักษณะงาน : งานบริการ
E-mail : pavinee.n(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6042
ชื่อ : นางวนิดา สุวรรณ์พรหม
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
ลักษณะงาน : งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์
E-mail : wanida.kam(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6519
ชื่อ : นางจงจิต พุฒขาว
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
ลักษณะงาน : งานเทคนิค
E-mail : jongjit.p(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6043

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ชื่อ : นายปรีชา บุญล้ำ
ตำแหน่ง : วิศวกร
ลักษณะงาน : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : preecha.b(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6031
ชื่อ : นายณัฐกรณ์ มิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : วิศวกร
ลักษณะงาน : งานวิศวกรรม
E-mail : nattakon.m(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6515
ชื่อ : นายชยธร วัฒนชาลี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : งานวิศวกรรม (Admin ระบบ Email)
E-mail : chayatorn.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6514
ชื่อ : นายโกวิทย์ สุดใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : งานห้องปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
E-mail : kowit.su(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6032
ชื่อ : นายภาษิต เสกสรรค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : งานห้องปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
E-mail : pasit.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6034
ชื่อ : นายนิติวัฒน์ ทองขาว  
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ
E-mail : nitiwat.t(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6035
ชื่อ : นายอิศร ไชยเสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ
E-mail : iesorn.c(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6510
ชื่อ : นายนนทพน รัตนพิทยาภรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ
E-mail : nontapon.r@phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6033
ชื่อ : นายนพชาติ เลิศพูนสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ
E-mail : noppachart.l(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6035
ชื่อ : นางสาววริษา สมาธิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงาน : งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ
E-mail : yadpirun.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6513
ชื่อ : นางสายสุดา คุ้มบ้าน
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ลักษณะงาน : งานประสานงานทั่วไป
E-mail : saiysuda.m(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6040


งานโสตทัศนูปกรณ์   
ชื่อ : นางสาวภัททิรา วรรณจาโร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ลักษณะงาน : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์
E-mail : patttra.w(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6048
ชื่อ : นายจลิต ศุภวิริยากร
ตำแหน่ง : พนักงานขยายเสียง
ลักษณะงาน : งานบริการ/งานผลิตสื่อ/งานซ่อม/งานยืม
E-mail : jalit.s(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6517
ชื่อ : นายภาณุพงษ์ รัตนะทองมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ลักษณะงาน : งานบริการ/งานผลิตสื่อ/งานซ่อม/งานยืม
E-mail : panupong.r(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6047
ชื่อ : นายสุรชัย กาหลง
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ลักษณะงาน : งานบริการ/งานผลิตสื่อ/งานซ่อม/งานยืม
E-mail : surachai.k(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6697
ชื่อ : นายธนภัทร เอียดขนาน
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
ลักษณะงาน : งานบริการ/งานผลิตสื่อ/งานซ่อม/งานยืม
E-mail : thanapatt.a(at)phuket.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ภายใน: 6518

Top    
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .