<< หน้าแรก


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสงขลา


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสงขลาซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และบรรยายพร้อมให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จากนั้นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีนายถาวร ปานขาว หัวหน้างานห้องสมุด นายอิศร ไชยเสน งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ และนายชยธร วัฒนชาลี งานวิศวกรรม (Admin ระบบ Email) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต จากนั้นคณะศึกษาดูงานดังกล่าวได้เยี่ยมชมพร้อมรับฟังการปฏิบัติงานและการจัดเก็บหนังสือของห้องสมุด   Note:: Best view on Google Chrome & Mozilla Firefox.

Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .