หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
จัดการข้อมูลระบบ
 
 
 
 


งานห้องสมุด แบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานบริการ มีหน้าที่ ให้บริการ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชั้นหนังสือ บริการช่วยการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนให้คำแนะนำการใช้ทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ

2. งานเทคนิค มีหน้าที่ จัดหาและ วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ตลอดจนบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

3. งานจดหมายเหตุ มีหน้าที่ รวบรวมและให้บริการเอกสาร วัสดุ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา นโยบาย ความเปลี่ยนแปลงของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://library.phuket.psu.ac.th 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .