หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
จัดการข้อมูลระบบ
 
 
 
 
 
 

งานห้องสมุด

      แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
      แบบฟอร์มในการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (วิทยาเขตภูเก็ต)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

      แบบฟอร์มคำขอใช้อินเตอร์เน็ตเกิน 5 GB
      แบบฟอร์มลงเวลาเข้าอบรมระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
      แบบฟอร์มเข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
      แบบฟอร์มสมัครทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา
      แบบฟอร์มสมัครทดสอบวัดระดับทักษะคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร
      แบบเก็บข้อมูลผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (บัญชีชั่วคราว)
      แบบขอใช้บัญชีชั่วคราวเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต

งานโสตทัศนูปกรณ์

      แบบขอบริการซ่อมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์
      แบบขอรับบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน
      แบบขอใช้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์
      แบบขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์
 


หมายเหตุ : ท่านสามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มแล้วสั่งพริ้น ได้
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .