หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
จัดการข้อมูลระบบ
 
 
Untitled Document


วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วัตถุประสงค์ | เหตุผลและความจำเป็น | เป้าหมาย | การดำเนินงาน | ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นผู้นำและศูนย์กลางที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และสื่อการศึกษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามันพันธกิจ :

ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Centre) เป็นหน่วยงานการให้บริการและ ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในภูมิภาคชายฝั่งทะเลอันดามัน
 
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .