หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
จัดการข้อมูลระบบ
 
 
 
 
 
 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 งาน ดังนี้

1. งานห้องปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมดังนี้

     - ห้องปฏิบัติการ (ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคณะ) มีหน้าที่ จัดหา ติดตั้ง ดูแลบำรุงรักษาให้ห้องปฏิบัติการสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับงานฝึกอบรม/วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตในเรื่องความพร้อมและตารางการใช้ห้อง เพื่อจัดฝึกอบรม ประสานงาน/ให้บริการแก่คณะในการใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อการเรียนการสอน การสอบคัดเลือกบุคลากร และการใช้ห้องนอกเวลาเรียนของนักศึกษา จัดให้มีห้องปฏิบัติการ Network Computing เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลอง/เรียนรู้ จากการทำงานจริง

     - การซ่อมบำรุง มีหน้าที่ ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ติดตั้งระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ (Utilities Software) และซอฟต์แวร์ใช้งานทั่ว ๆ ไป ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ จัดให้มีคลินิก ICT เพื่อให้บริการด้าน ICT แก่คณะ/หน่วยงาน ในวิทยาเขตภูเก็ตและชุมชนท้องถิ่น จัดทำคู่มือ เอกสารประกอบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพ

2. งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมดังนี้

     - ระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ จัดหา ติดตั้งระบบปฏิบัติการและระบบ MIS ให้คำแนะนำ การใช้และการประยุกต์ให้เข้ากับงานที่ปฏิบัติจริง ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อนำมาใช้งานและพัฒนาโปรแกรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาและบริการระบบสารสนเทศให้แก่ คณะ/หน่วยงาน ในวิทยาเขตภูเก็ต จัดทำเอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประกอบการใช้งาน

     - ระบบเว็บ มีหน้าที่ จัดหา ดูแลและพัฒนา Web Site www.phuket.psu.ac.th ของวิทยาเขตภูเก็ตและคณะ/หน่วยงาน ต่าง ๆ ในวิทยาเขตภูเก็ต พัฒนาและบริการด้านเว็บ สำหรับระบบต่าง ๆ ผ่านเว็บ เพื่อเชื่อมต่อกับ MIS ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานในเรื่องการจัดทำข้อมูลและรายงานเพิ่มเติม บำรุงรักษาให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาการใช้งาน จัดทำเอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประกอบการใช้งาน

3. งานวิศวกรรม ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมดังนี้

     - ระบบสื่อสาร มีหน้าที่ ออกแบบ เดินสาย ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ของวิทยาเขตภูเก็ต ประสานงานและติดต่อกับวิทยาเขตหาดใหญ่และหน่วยงานภายนอก ดูแล ซ่อม บริการเลขหมายโทรศัพท์ ดูแล จัดหา ติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการประชุม/การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ

     - ระบบเครือข่าย มีหน้าที่ ดูแล จัดหา ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบเครือข่ายในวิทยาเขตภูเก็ต วางแผน ออกแบบ การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในวิทยาเขตภูเก็ต ประสานงานด้านเครือข่ายกับศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และหน่วยงานภายนอก พัฒนาระบบตรวจสอบการบุกรุกเครือข่าย เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัย บริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนาระบบเครือข่าย พัฒนาระบบเข้าใช้งานผ่าน Modem สำหรับการใช้งานจากหน่วยงานที่ยังไม่มีระบบเครือข่ายในวิทยาเขตภูเก็ต พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ Proxy Server โดยให้มีการทำงานเป็นแบบ Load- Balancing และ Redundancy Fail Over เพื่อให้บริการได้ตลอดเวลา พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของ Firewall เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัย พัฒนาระบบ E-Mail ของนักศึกษา บุคลากร เชื่อมต่อกับ LDAP (เพื่อให้ระบบสามารถใช้ Account เดียวกัน โดยมี Username และ Password เพียงชุดเดียว) จัดทำเอกสาร/คู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารประกอบการใช้งานเครือข่าย


 

Top   
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .