หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
จัดการข้อมูลระบบ
 
 
 
 
 
 


คำถามที่ถูกถามบ่อย

Q : PSU-Passport คืออะไร
A : PSU-Passport คือ ระบบให้บริการ บัญชีผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย หรือ คณะต่าง ๆ จัดทำขึ้น เช่น ระบบสารสนเทศบุคลากร ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ระบบการเงินสามมิติ และระบบ
งานห้องสมุด ฯลฯ

Q : PSU Passport ได้มาอย่างไร
A : บุคลากรที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรจะได้รับ PSU Passport โดยอัตโนมัติ แต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมาติดต่อกับ ผู้ดูแลระบบ PSU Passport ประจำคณะหรือวิทยาเขต เพื่อเปิดสถานะให้ใช้งานได้ และขอรับชื่อบัญชีผู้ใช้ พร้อมรหัสผ่าน

Q : กรณีไม่ทราบบัญชีรายชื่อและรหัสผ่าน PSU Passport ของตนเอง จะทำอย่างไร
A : นักศึกษา กรุณาติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ
      บุคลากร กรุณาติดต่องานบริหารบุคคล (คุณภารดี แท่นทอง)

Q : ตั้งโน้ตบุ๊คทิ้งไว้นาน กลับมาเปิดดูใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
A : ลองดูที่ status bar พบไอคอนรูปเครื่องคอมพิวเตอร์มีป้ายรูปตกใจสีเหลืองหรือไม่ ถ้าใช่ จะต้องทำการ connect ใหม่โดยการคลิกขวาที่รูปไอคอนดังกล่าวและเลือกคำสั่ง repair จากนั้นสังเกตว่า connected แล้วหรือไม่ ถ้า connected แล้ว ก็เข้า browser ใหม่อีกครั้ง เพื่อ login ใหม่

Q : กลุ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดูได้จากอะไร
A : นักศึกษา สามารถดูกลุ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล์ ได้จาก AddrBook ในเว็บเมล์ http://gmail.phuket.psu.ac.th
      บุคลากร สามารถดูกลุ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล์ ได้จาก AddrBook ในเว็บเมล์ http://webmail.phuket.psu.ac.th


Q: การสมัครสมาชิกห้องสมุดวิทยาเขตภูเก็ต มีวิธีการอย่างไร
A : บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุด ผ่าน WebOPAC ที่ http://opac.phuket.psu.ac.th/Login.aspx?returnpath=/PatronInfo.aspx โดยใช้บัญชีรายชื่อและรหัสผ่านของ PSU Passport

Q: ทำไมอินเตอร์เน็ตหอพักจึงไปเว็บไซต์อื่นไม่ได้ นอกจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
A : จริงๆ อินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายทุกที่ในวิทยาเขตภูเก็ตมีนโยบายในการอนุญาตให้ใช้งาน เหมือนกันหรือเท่าเทียมกันหมด ดังนั้นในหอพักคงจะไม่ใช่ ใช้งานเว็บไซต์อื่นไม่ได้ แต่คงจะเป็นการใช้งานได้อย่างยากลำบาก (และสาหัส) เนื่องจากช้า อันมาจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

1. ในหอพักมีเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหอพักชายและหอพักหญิง 1-2 ซึ่งมีเส้นทางเชื่มต่อหรือ Link ขนาด 100Mbps ขณะนี้ (เดือน ม.ค. - ก.พ. 2552) กำลังดำเนินการขยายเป็น 1Gbps อันนักศึกษาจะสังเกตุเห็นได้ว่ามีเจ้าจากทางบริษัทรับเหมากำลังทำงานเรื่องดังกล่าว

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ในหอพักซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนักศึกษา ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้มีการดูแลในเรื่องของการกำจัดหรือป้องกัน ไวรัส/หนอน อินเตอร์เน็ต รวมทั้งการ Update อุดรอยรั่ว (Patch) ของระบบปฏิบัติการต่างๆ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาเหล่านั้น ส่งข้อมูลบางอย่างออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เส้นทางที่มีอยู่ยิ่งเต็มเข้าไปอีก จนทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บภายนอกได้เนื่องจากมีช่วงเวลา Timeout ของระบบเครือข่าย อันนี้ทางผู้ดูแลได้ตรวจสอบข้อมูลที่ ส่งเข้าออกและมองเห็นว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มาจากหอพักกำลังส่งข้อมูลลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และทางผู้ดูแลเองก็ทำได้เพียงทำการปิดกั้นข้อมูลที่มาจาก เครื่องนั้นๆ ชั่วคราว อันนี้คงต้องขอความร่วมมือจากนักศึกษาในการที่จะช่วยกันดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองให้ปราศจากไวรัส/หนอนอินเตอร์เน็ต และต้องมีการ Update ระบบปฏิบัติการด้วย

3. มีนักศึกษาบางคน (จำนวนไม่น้อย) ที่ใช้งานโปรแกรม Download ประเภท P2P ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะสิ้นเปลือง Bandwidth เป็นอย่างมาก ถึงแม้ ว่ามหาวิทยาลัย (ศูนย์คอมพิวเตอร์) จะมีนโยบายปิดการใช้งาน P2P แต่ก็ยังตรวจสอบได้ยากเนื่องจากปัจจุบันมีการเข้ารหัสข้อมูล P2P เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และถึงแม้จะไม่เข้ารหัสข้อมูลและตรวจสอบได้ แต่การปิดกั้นนั้นทำที่ทางออกในวิทยาเขตหาดใหญ่ (อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ที่หาดใหญ่) ทำให้ยังมี Request ข้อมูล P2P จาก เครื่องที่กำลัง Download อยู่เป็นจำนวนมากทำให้สิ้นเปลือง Bandwidth กับ Request ดังกล่าวอยู่ดี ดังนั้นคงต้องขอความร่วมมือจากนักศึกษางดใช้โปรแกรม Download ประเภท P2P เช่น Bittorrent เป็นต้น

4. อุปกรณ์เครือข่ายในหอพัก โดยเฉพาะหอพักชายมีอายุการใช้งานมานานและเป็นอุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ำหรือล้าหลัง ทำให้การ Forward ข้อมูลปัจจุบันทำได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวหลักๆ ให้รองรับปริมาณข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการเดียวกับที่กำลังนำเนินการในข้อ 1 ปัญหาอินเตอร์เน็ตในหอพักนี้จะมีเหมือนๆกันทุกวิทยาเขต อันเนื่องมาจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะวิทยาเขตภูเก็ตเราที่ทุกห้องพักสามารถเชื่อมต่อ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 2 จุด/ห้อง (ยกเว้นหอพักชายซึ่งขณะนี้กำลังขยายเป็น 2 จุด/ห้องเช่นกัน)

Q: ทำไมเข้าใช้งานเว็บมหาวิทยาลัยจากข้างนอกไม่ได้
A : อันนี้ก็มาจากหลายสาเหตุเช่นกัน แต่เท่าที่ได้ลองทดสอบหลายๆครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการแจ้งเข้ามาก็พบว่าสามารถใช้งานได้ปกติ และเว็บมหาวิทยาลัยก็ มีเป็นจำนวนหลายเว็บไซต์ ดังนั้นนักศึกษาควรจะแจ้งชื่อเว็บไซต์ที่เข้าใช้งานจากข้างนอกไม่ได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ การเข้าใช้งานเว็บมหาวิทยาลัยทำได้อย่างยากลำบาก อาจจะมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. สาเหตุจากความคับคั่งของช่องทางเชื่อมต่อ โดยที่ขณะนี้ช่องทางเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของทุกมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคใต้ ซึ่งเชื่อมต่อมาที่เดียวกันหมดที่ศูนย์ พิวเตอร์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ถูกลดลงจาก 465Mbps เหลือ 310Mbps (อยู่ในช่วงที่ UniNet กำลังปรับปรุงเป็น 1Gbps)

2. อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เครือข่ายที่เว็บนั้นต่ออยู่มีปัญหาหรือเครื่อง server นั้นมีปัญหา อันนี้ต้องรบกวนนักศึกษาแจ้งรายละเอียดว่าเข้าเว็บใหนไม่ได้ เพื่อ จะได้ตรวจสอบและหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

3. (อาจจะ) เป็นปัญหาที่เส้นทางการเชื่อมต่อมาจาก ISP ที่เชื่อมต่อมาจากภายนอกซึ่งบาง ISP ก็จัดช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อเข้าเครือข่าย UniNET น้อยทำให้ลำบากในการเข้าเว็บมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้การเข้าถึงบางบริการของเว็บมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าถึงได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่หากนักศึกษาอยู่ข้างนอกและต้องการเข้าถึง บริการเหล่านั้น จะต้องเข้าถึงผ่าน Virtual Private Network (VPN) รายละเอียดตามนี้ http://netserv.cc.psu.ac.th/index.php/services/39-vpn


Q : ใช้ Firefox จากข้างนอกเข้าเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยไม่ได้ มีวิธีการแก้อย่างไร
A : ใครที่ใช้ Firefox อยู่ขณะนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็น browser ที่รวดเร็วก็จริงแต่เรื่องความปลอดภัยจะมีปัญหากับ website ที่เป็น https ซึ่ง firefox จะถามให้เรา add exception เพื่อ confirm ว่าเป็น website ที่เราจะเข้าจริงๆ ก่อน ซึ่งวิธีการ add exception ทำได้ดังนี้ (คลิก)

        สำหรับใครที่ใช้ IE แล้วเข้าระบบสารสนเทศไม่ได้ ให้ทำดังนี้ (คลิก)

 
Top   
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .