หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายใน
งานห้องสมุด
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานโสตทัศนูปกรณ์
บริการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อเรา
คำถามที่ถามบ่อย
จัดการข้อมูลระบบ
 
 
 
 
 
 

งานโสตทัศนูปกรณ์ แบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้

1. งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่

     - บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

     - บริการโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุม อบรม สัมมนา

2. งานผลิตสื่อ มีหน้าที่

     - บริการผลิตวีดีทัศน์ / สำเนา

     - บริการบันทึกเทปเสียง / สำเนา

     - บริการตัดต่อวีดีทัศน์ / เทปเสียง

3. งานซ่อมบำรุง มีหน้าที่

     - ดูแลโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความพร้อมที่จะใช้งาน อยู่เสมอ

     - ซ่อมเบื้องต้น

     - บำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์

4. งานบริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่

     - บริการยืมสื่อวิดีทัศน์ (ให้บริการที่ห้องสมุด)

     - บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ ภายใน / ภายนอก


 

Top   
 
Copyright ©2008,Learning Centre : LC,Prince of Songkla University, Phuket Campus .